Your browser does not support JavaScript!<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5WRCFS4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
ປະເທດລາວ
ລາວ

ເປີດຮັບສະໝັກງານ

Flash Express ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິສັດຈັດສົ່ງພັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາຍັງພ້ອມໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານອີກດ້ວຍ ໂດຍພ້ອມມອບໂອກາດການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວໃນດ້ານທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ສະນັບສະໝຸນໃຫ້ພະນັກງານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຄວາມສາມາດ ລວມເຖິງເປັນສ່ວນໜື່ງໃນການພັດທະນາວັດທະກຳຂອງເຮົາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງມອບຄວາມສຸກແລະວັດທະນະທຳອົງກອນທີ່ດີແກ່ທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນທີ່ມີອຸດົມການດຽວກັນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ແລະສ້າງອະນາຄົດໄປພ້ອມໆກັນ
ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
  • ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງງານທີ່ວ່າງ