Your browser does not support JavaScript!<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-5WRCFS4" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>
ປະເທດລາວ
ລາວ

ບໍລິການສົ່ງພັດສະດຸປະຈຳອາທິດ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຍົກແບຣນໃຫ້ສູງຂຶ້ນຫຼືປັບປຸງການຂົນສົ່ງ, ກະລຸນາເລືອກ Flash Express!
ໜ້າຫຼັກ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງບິນຂົນສົ່ງຂອງທ່ານທາງອອນໄລນ໌,ລົງບິນຢ່າງວອງໄວ,ໃຊ້ການບໍລິການລູກຄ້າແບບສຸດພິເສດ,ກະລຸນາລົງທະບຽນFlash Expressໄດ້ເລີຍ!